Privacyverklaring


Logeion hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Logeion houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Logeion zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hierover hebt kun je contact met ons op nemen via: 070 3467049 of mail naar: info@logeion.nl.

Deze privacyverklaring gaat in op 25 mei 2018. Door op of vanaf die datum gebruik te maken van onze diensten, ga je hiermee akkoord.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Logeion verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Logeion de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Je persoonsgegevens worden door Logeion opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

Verwerking van persoonsgegevens van niet-leden en nieuwsbrief-abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees worden door Logeion verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Logeion de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

Persoonsgegevens worden door Logeion opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Logeion verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Logeion de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

De persoonsgegevens worden door Logeion opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Logeion verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Logeion de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

Je persoonsgegevens worden door Logeion opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. (niet van toepassing)

 

Bewaartermijn

Logeion bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van direct aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Vastlegging van het evenement door foto- en videografie

Tijdens het evenement worden er foto’s en video-opnames gemaakt. Wij gaan selectief en integer om met het gebruik van foto’s en video’s in publicaties en andere communicatie-uitingen. Deze kunnen gebruik worden voor promotionele doeleinden. Wenst de bezoeker of deelnemer niet vastgelegd te worden, dient hij of zij dit vooraf kenbaar te maken bij de fotograaf of medewerkers van de organisatie.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij hierover contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend, maar dan willen we je erop wijzen dat je het recht hebt een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via info@logeion.nl.

 

Contactgegevens

Logeion, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals
Koninginnegracht 14 B
2514 AA DEN HAAG

info@logeion.nl

Tel.: 070-346 70 49